Ouders

De Wegwijzer ziet ouders als belangrijke partners. Samenwerken is een grote meerwaarde voor ons onderwijs en het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Ouders worden niet alleen op de hoogte gesteld en betrokken bij de ontwikkeling van hun kind maar kunnen op diverse manieren een rol vervullen in school.

Formeel

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een inspraakorgaan voor de scholen van Reflexis en handelt vanuit zaken die alle scholen van het bestuur aangaan. Op schoolniveau functioneert de MR (medezeggenschapsraad). Deze raad houdt zich bezig met zaken die De Wegwijzer betreffen. De MR heeft verschillende advies- en/ of instemmingsbevoegdheden, zoals het vaststellen of wijzigen van de schoolgids, de onderwijstijd, advisering bij de vaststelling van de vakantieregeling en het beleid met betrekking tot de organisatie van de school. Beide organen hebben een oudergeleding waarin ouders van schoolgaande kinderen kunnen plaatsnemen.

Informeel

De Wegwijzer heeft een oudervereniging (OV) die de ‘bloei’ van de school, de interesse van ouders voor school, en ondersteunende werkzaamheden van ouders voor school bevordert. Daarnaast zijn er diverse ouderwerkgroepen actief die rondom feesten, activiteiten en andere zaken in school zorgen voor de organisatie, inzet van ouders en beheer van de financiën. De OV organiseert 1 keer per jaar een algemene ouderavond waarbij verantwoording wordt afgelegd, er worden nieuwe leden gekozen of herkozen en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt bepaald.

Contactmomenten

Er zijn verschillende manieren en momenten waarop de school/ de leerkracht contact heeft met ouders. Via de website, Facebook, Twitter, nieuwsbrieven en via de mail brengen we ouders op de hoogte van gebeurtenissen, activiteiten en het onderwijs op onze school. Ook zijn er diverse momenten waarop ouders (en leerlingen) met de leerkracht in gesprek gaan over het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. Denk hierbij aan een algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar, een contactavond over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, rapportbesprekingen, een huisbezoek bij de start op onze school en een inloopmoment n.a.v. een thema of project. Uiteraard ligt zowel bij school als ouders het initiatief om naast bovengenoemde momenten contact te zoeken als daarvoor aanleiding is.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl