Oudervereniging

De oudervereniging (OV) van onze school bevordert de bloei van de school door ouders te interesseren voor en te betrekken bij de school. Zij innen de vrijwillige ouderbijdrage, sturen de diverse ouderwerkgroepen aan en ondersteunen en organiseren schoolse activiteiten.

De OV bestaat bij de start van het schooljaar 2019-2020 uit:

 • Fred Caminada (voorzitter) 
 • Anke Veeling-Hartman(secretaris)
 • Maureen Ten Broeke (penningmeester) 
 • Ramona Klomp
 • Angela Sanders
 • Ellen Nijland
 • Yvette Kortbeek-van de kamp
 • Richard Kortbeek
 • Melissa Koenders

De Oudervereniging heeft een eigen mailadres en is voor vragen en opmerkingen altijd te bereiken op: oudervereniging@wegwijzerdinxperlo.nl

De Oudervereniging komt regelmatig samen om zaken af te stemmen. Deze vergaderingen worden ongeveer 6 keer per jaar gehouden. Hierbij dienen alle leden van de oudervereniging aanwezig te zijn. De vergaderingen worden op school gehouden, van 20.00 uur tot 21.30 uur. Eén teamlid woont als contactpersoon de vergadering bij.

Voorafgaand aan de vergadering ontvangen de leden een agenda, die wordt opgesteld door de voorzitter. De notulen van de vorige vergadering krijgen de leden ongeveer één week voor de nieuwe vergadering toegestuurd per e-mail.

De vergaderdata worden bij aanvang van het schooljaar vastgesteld in de eerste vergadering van de Oudervereniging en worden opgenomen in de notulen. Daarnaast kunnen er afhankelijk van het onderwerp tussentijdse vergaderingen worden afgesproken.

Op de eerste vergadering van de Oudervereniging, aan het begin van nieuwe schooljaar, worden de werkgroepen per activiteit samengesteld. De werkgroepen bestaan uit een teamlid, een OV-lid en een aantal (hulp)ouders, waarvan één ouder de voorzitter (aanspreekouder)is. Deze werkgroepen vergaderen een aantal malen voorafgaand aan de activiteit waar nodig, en zorgen voor voorbereidingen en uitvoering van de activiteit, eventueel bijgestaan door andere OR-leden. De voortgangsbewaking van de werkgroepen is een vast agendapunt van de Oudervereniging.

Vaste agendapunten van de vergaderingen zijn:

 • Agenda
 • Notulen vorige vergadering inclusief actielijst
 • Mededelingen/binnengekomen post
 • Financiën
 • Voortgang werkgroepen
 • Overige (voorgenomen) activiteiten
 • Rondvraag

 

Daarnaast wordt elk schooljaar een jaarplanning opgesteld, waarin ook de volgende onderwerpen worden opgenomen:

 • Indeling werkgroepen volgende schooljaar (omstreeks april/mei)
 • Vacatures OV (omstreeks april/mei)
 • Vergaderdata (mei)
 • Opstellen jaarplanning (mei)
 • Vaststellen ouderbijdrage volgend schooljaar (mei)

De jaarvergadering vindt ieder jaar in oktober plaats. In deze openbare vergadering, waar de ouders via de nieuwsbrief uitdrukkelijk voor worden uitgenodigd, doet de OV financieel verslag van haar activiteiten over het afgelopen jaar, worden aankondigingen gedaan van de activiteiten van het komend/lopende schooljaar en wordt eventueel informatie over de ouderbijdrage gegeven. Ook worden er personele mutaties in de OV aangekondigd. Dat laatste betekent in de praktijk dat afscheid wordt genomen van oud-leden en dat de nieuwe leden officieel worden benoemd. Deze jaarvergadering wordt elk jaar indien mogelijk gecombineerd met de jaarlijkse informatieavond van de school.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl