Zorgstructuur

De intern begeleider

De (speciale) zorg op onze school wordt gecoördineerd door een geschoolde intern begeleider (IB). Zij geeft samen met de leerkrachten inhoud aan de leerling- en groepsbesprekingen, volgt zorgleerlingen, coacht leerkrachten, legt klassenbezoeken af en legt contact met externe hulpinstanties. Samen met de directeur wordt de kwaliteit van de zorg en het onderwijs bewaakt. Daarnaast zorgt de IB’er ervoor dat alle informatie die over uw kind wordt verzameld en besproken actueel is en vertrouwelijk blijft. De IB’er heeft nauw contact met ouders.

Extra zorg

Als een kind op een of meerdere gebieden achterblijft of zich sneller ontwikkelt dan wordt dat tijdig gesignaleerd. In overleg met ouders en onze intern begeleider (IB’er) bespreken de leerkrachten of speciale hulp gewenst is. Dit kan intern op onze school in de vorm van een individueel plan, een individuele leerlijn, versnelling of doublure. Soms is hulp van buiten de school nodig. Blijkt ook dat niet voldoende wordt in samenwerking met ouders advies gevraagd aan het Zorg Advies en Toewijzingsteam (ZATT) van het Samenwerkingsverband.

Extra zorg voor het jonge kind

Ongeveer 4 weken voordat een kind 4 wordt vindt er een huisbezoek van de groepsleerkracht plaats. Op deze manier kan de leerling kennismaken met de leerkracht en zijn ouders in de gelegenheid om met de leerkracht in gesprek te gaan over hun kind. Ook wordt er een afspraak gemaakt over ‘wenmomenten’ bij ons op school. Ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen welke wordt verwerkt en geanalyseerd door onze IB’er. Daarnaast kleuren ouders een Meervoudige Intelligentie cirkel (MI cirkel) die talenten van hun kind laat zien. De cirkel wordt 6 tot 8 weken na de start bij ons op school besproken met ouders en leerkrachten.

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor (peuters en) kleuters met een taalachterstand. Het is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in groep 3, waardoor zij grote kans lopen om achterop te raken. Onze school krijgt van de voorschoolse instelling informatie over leerlingen die een VVE programma hebben gevolgd of risicoleerlingen. Hierdoor wordt het onderwijsprogramma voor deze leerlingen al bij de start op onze school goed afgestemd. Op diverse onderdelen (waarneming, motoriek, gedrag, werkhouding, spel- en taalontwikkeling etc.) wordt de ontwikkeling van de leerling in kaart gebracht. Aan de hand daarvan wordt in groep 2 in oktober en februari een inschatting gemaakt of een leerling over zal kunnen naar groep 3. In mei wordt er definitief een keuze gemaakt. Bij alle momenten worden ouders vanzelfsprekend op de hoogte gesteld en betrokken.

Passend onderwijs

De Wegwijzer maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek, in dat verband werken alle scholen binnen de gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk met elkaar samen om zo veel mogelijk kinderen een onderwijsplek zo dicht mogelijk bij huis te bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat we aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen bieden. Daarbij maken we gebruik van een stappenplan van zorg, de Zorgroute. Binnen deze route kunnen we een beroep doen op de deskundigheid van externe medewerkers waaronder onderwijsbegeleiders, orthopedagogen en jeugdverpleegkundigen. Daarnaast is onze school aangesloten op het OndersteuningsTeam Jeugd en Gezin, waarmee we met een vaste contactpersoon vragen die binnen een gezin leven kunnen oppakken en helpen oplossen.

Klik hier om ons schoolondersteuningsprofiel te openen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl