MR / GMR

Het schoolbestuur wil ouders graag betrekken bij het beleid van de school. Om dit te realiseren zijn de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen.

MR

De MR wordt betrokken bij zaken die De Wegwijzer direct aangaan. Alle zaken die met school te maken hebben kunnen worden besproken. Tevens kunnen voorstellen gedaan worden aan het bestuur van Reflexis.

De zeggenschap in diverse zaken is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Soms is er adviesbevoegdheid, dat wil zeggen dat de MR vooraf in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over door het bestuur van Reflexis te nemen besluiten. Het bestuur van Reflexis hoeft het standpunt van de MR niet over te nemen, maar moet er wel serieus op reageren. Beleidszaken waarbij de MR adviesbevoegdheid heeft zijn bijvoorbeeld: vakantieregeling, organisatie van de school en bouwkundige zaken. In andere gevallen is er instemmingsbevoegdheid, dat wil zeggen dat het bestuur van Reflexis geen besluit kan nemen zonder de instemming van de MR.

Beleidszaken waarbij de MR instemmingsbevoegdheid heeft zijn bijvoorbeeld: onderwijskundig beleid, schoolgids en bestemming ouderbijdragen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u als ouder iets in de MR vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

Ouders:
dhr. Roel Walta 
dhr. Thijs Roeterink

Personeel:
mw. Jacqueline Wolsheimer - Aalderink
mw. Wilma Buse - te Wiel

Jaarverslag MR

Hier vindt u het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl